• نماز
  • حفظ موضوعی قرآن کریم
  • آشنایی با سیره معصومین
  • آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه
  • احکام برادران
  • تفسیر زمرالمیزان
  • زندگانی پیامبر
  • آشنایی با نهج البلاغه
  • ترجمه قرآن به انگلیسی
  • احکام خواهران
  • زندگانی معصومین