امور مالی

      انجام عملیات و کنترل فعالیت های امور مالی و اخذ تراز مالی مرکز

  •       بررسی صورت های مالی و مغایرت‌های بانکی آنها

  •       پرداخت انواع وام به کارکنان .