بخش حسابداری و امور مالی

- مسئول حسابداری مرکز : جواد اعلمی ـ تلفن تماس 56526954.