ارتباط با دانشگاه

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بجستان ، دور میدان طالقانی

کدپستی:

تلفن های تماس : 56526954 - 56526955

فکس : 56526954